Forskning og utvikling i Nordland

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer.

https://regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 
Løpende

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Virkemiddelet skal primært finansiere prosjekter som handler om å mobilisere til prosjektsamarbeid og om utviklingen av prosjekter i en tidlig fase. Prosjektene skal ha en ambisjon om å føre til etablering av hovedprosjekter gjennom andre finansieringsordninger.
 

Ordningen er ment å utløse andre virkemidler, for eksempel i regi av Regionalt forskningsfond Nord-Norge, Norges forskningsråd, Interreg og Horisont 2020.

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer fremgår av: «Fylkesplan for Nordland», «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» og «FoU-strategi for Nordland 2013-2025».
 

Nordland fylkeskommunes prioriterte næringer fram til 2020 er opplevelsesbasert reiselivsjømat og kraftforedlende industri. Innenfor disse næringene vil leverandørutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av andre understøttende næringer prioriteres.
 

Det åpnes også for prosjektstøtte til områder som ikke er inkludert i innovasjonsstrategien, som for eksempel innovasjon i offentlig sektor.
 

Nordland fylkeskommunes arbeid med FoU har følgende prioriterte innsatsområder:

 • Utvikling av flere felles forskningsprosjekt mellom næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland.
 • Satsinger som stimulerer til at flere bedrifter og offentlige aktører tar i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid.
 • Prosjekter som bidrar til økt deltakelse av aktører fra Nordland i nasjonale og internasjonale forskningsprogram.
 • Utvikling av forskningsmiljøene i Nordland.
 • Etablering av arenaer som bidrar til samarbeid om forskningsdrevet innovasjon i Nordland.

Hva kan finansieres?

Innenfor de prioriterte områdene kan følgende typer prosjekter finansieres:

 • Forprosjekt til nasjonale og internasjonale forskningsprogram - løpende søknadsfrist
 • Nettverkstiltak, møteplasser og læringsarenaer - løpende søknadsfrist
 • Oppbygging av satsingsområder for forskningsmiljø - løpende søknadsfrist
 • Kompetansemegling for næringsliv og offentlig sektor - utlyses særskilt
 • Mobilitet mellom FoU og arbeidsliv - løpende søknadsfrist

Fylkeskommunens virkemidler skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis som hovedregel ikke støtte til gjennomføring av hovedprosjekter. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen, vises det til Forskningsrådets beskrivelse av statsstøtteregelverket

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter 
 • Reisekostnader 
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader

Større investeringer i utstyr vil ikke kunne støttes av virkemiddelet

Målgruppe

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan følgende søkere motta støtte:

Universitet, forskningsinstitutter og kommuner.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

Søkerinstitusjonen må som hovedregel være etablert og ha sin hovedaktivitet i Nordland.

Støttenivå

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen som for eksempel kommuner og institusjoner innen høyere utdanning gis det som hovedregel støtte på inntil 50% av godkjente kostnader.

Statsstøtteregelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til artikler.

Vurderingskriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 • Prosjektets bidrag til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Nordland
 • Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere
 • Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,  framdriftsplaner og gjennomførbarhet
 • Grad av nyskaping i prosjektet
 • Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • Relevante partneres deltakelse i prosjektet
 • Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • Prosjektets muligheter for videreføring
 • Virkemiddelets utløsende effekt

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler)
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid)
 • Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Vi forutsetter at søker tar kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen. 

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond
 • Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

 

Virkemiddel

Forskning og utvikling i Nordland

Virkemiddelets formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Virkemiddelet skal primært finansiere prosjekter som handler om å mobilisere til prosjektsamarbeid og om utviklingen av prosjekter i en tidlig fase. Prosjektene skal ha en ambisjon om å føre til etablering av hovedprosjekter gjennom andre finansieringsordninger.

 

Nordland har lav FoU-aktivitet, og ligger under landsgjennomsnittet på Forskningsrådets indikatorer for forskning. Virkemiddelet skal bidra til å øke FoU-aktiviteten i Nordland innenfor alle sektorene, noe som vil kreve samspill mellom kunnskapsmiljø, bedrifter og/eller offentlig sektor. Prosjekter som styrker dette samspillet og etablerer samarbeid om forskning mellom partene vil derfor bli prioritert. I dette ligger det også at virkemiddelet skal gå til forskning rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser som er av regional betydning.

 

Virkemiddelet er ment å utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Regionalt forskningsfond Nord-Norge, Norges forskningsråd, Interreg og Horisont 2020.

 

Prioriterte områder

Overordnede prioriteringer fremgår av: «Fylkesplan for Nordland», «Et nyskapende Nordland – innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020» og «FoU-strategi for Nordland 2013-2025».

 

Nordland fylkeskommunes prioriterte næringer fram til 2020 eropplevelsesbasert reiseliv, sjømat og kraftforedlende industri. Innenfor disse næringene vil leverandørutvikling, tjenesteutvikling og utvikling av andre understøttende næringer være det prioriterte utviklingsområdet.

 

Det åpnes også for prosjektstøtte til områder som ikke er inkludert i innovasjonsstrategien, som for eksempel innovasjon i offentlig sektor.

 

Nordland fylkeskommunes arbeid med FoU har følgende prioriterte innsatsområder:

 

 Utvikling av flere felles forskningsprosjekt mellom næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljøene i Nordland.

 Satsinger som stimulerer til at flere bedrifter og offentlige aktører tar i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid.

 

 Prosjekter som bidrar til økt deltakelse av aktører fra Nordland i nasjonale og internasjonale forskningsprogram.

 Utvikling av forskningsmiljøene i Nordland

 Gjennomføring av arrangementer som profilerer forskningsmiljøene i Nordland og synliggjør samfunnsnytten av forskning.

 Etablering av arenaer som bidrar til samarbeid om forskningsdrevet innovasjon i Nordland.

Hva kan finansieres?

 

Innenfor de prioriterte områdene kan ulike typer prosjekter finansieres. Dette er primært:

 

 Forstudier, mulighetsstudier og mindre utredninger

 Kvalifiseringsstøtte til nasjonale og internasjonale forskningsprogram

 Nettverkstiltak, møteplasser og læringsarenaer

 Arrangementsstøtte til arenaer for forskningsformidling

 Oppbygging av satsingsområder for forskningsmiljø

 Mobilitet mellom bedrifter og forskningsmiljø

 Mobilitet mellom offentlige virksomheter og forskningsmiljø

 Kompetansemegling for næringsliv og offentlig sektor

 

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år.

 

Godkjente kostnader

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen: se eget dokument om Gruppeunntak (hotlink).

 

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 Personalkostnader tilknyttet prosjektet

 Eksterne kostnader/konsulenter 

 Reisekostnader 

 Andre relevante prosjektkostnader

 Revisjonskostnader

 

Større investeringer i utstyr vil ikke kunne støttes av virkemiddelet.

 

Målgruppe

Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan følgende søkere motta støtte:

 

Universitet, forskningsinstitutter, kommuner, stiftelser, frivillige organisasjoner og bedrifter.

 

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

 

Søkerinstitusjonen må som hovedregel være etablert og ha sin hovedaktivitet i Nordland.

 

Støttenivå

For prosjekter/søkere som kommer under gruppeunntakene (hotlink) i EØS-avtalen: Støttenivå varierer fra 25%-100% av godkjente kostnader.

Nordland fylkeskommune støtter som hovedregel inntil 50% av godkjente kostnader.

 

For prosjekter/søkere som ikke kommer under gruppeunntakene i EØS-avtalen (som oftest stiftelser, frivillige organisasjoner, kommuner og institusjoner innen høyere utdanning); Inntil 50% av godkjente kostnader.

 

Statsstøtte-regelverk

For tilskudd som blir vurdert til å være i strid med statsstøtteregelverket, vil disse innrapporteres gjennom gruppeunntak med henvisning til følgende artikler:

 

 Artikkel 18 - Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er

 Artikkel 19 - Støtte til SMB-ers deltaking på messer

 Artikkel 24 - Støtte til kostnader knyttet til forundersøkelser

 Artikkel 25 - Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter

 Artikkel 27 - Støtte til innovasjonsklynger

 Artikkel 28 - Innovasjonsstøtte til SMB-er

 Artikkel 29 - Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon

 Artikkel 30 - Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren

 Artikkel 31 - Opplæringsstøtte

 

Vurderings-kriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 

 Prosjektets bidrag til forsknings- og utviklingsaktiviteter i Nordland

 Prosjektets regionale forankring og betydning, også for andre enn involverte prosjektdeltakere

 Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering,  framdriftsplaner og gjennomførbarhet

 Grad av nyskaping i prosjektet

 Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter

 Relevante partneres deltakelse i prosjektet

 Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet

 Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet

 Fremtidig bruk av prosjektets resultater

 Prosjektets muligheter for videreføring

 Virkemiddelets utløsende effekt

 

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 

 Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no

 Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt

 Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler)

 Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig

 Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.

 Søknad bør inneholde vedtak for prosjektets mål (f.eks. styrevedtak, politisk vedtak).

 Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid)

 

Søker oppfordres til å ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

 

Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist

Løpende søknadsbehandling

Avgrensning

Fylkeskommunen kan ikke bruke midlene til, eller tildele midler til, følgende: 

 Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner

 Kausjon eller annen økonomisk garanti

 Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital

 Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter

 Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre

 Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond

 Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter.

 

Kontaktpersoner

Eirik Ellingsen Rådgiver FoU
Telefon Jobb 75 65 03 11
Mobil 922 05 315
E-post eirik.ellingsen@nfk.no        
Karin Kristensen Seniorrådgiver FoU/ prosj.leder VRI Nordland
Telefon Jobb 756 50 328/911 37 893
Telefon Privat
Mobil
E-post vri@nfk.no / karin.kristensen@nfk.no 

ESA-ID

 

Virkemiddelets budsjett

 

-- -- -- -- -- --

FoU strategi 2013-2025