Søk finansiering

Trenger du bistand til finansiering? Vi hjelper deg med å finne den rette ordningen, og kan bistå i utarbeidelse av søknaden.

Tilskuddordninger Innovasjon Norge

Gründerfond Narvik kommune

Kommunalt næringsfond Narvik kommune

  

Programmer Forskningsrådet

Hva er et forskningsprogram?

Et program eller aktivitet er en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje. 

Ansvaret for gjennomføringen innenfor fastlagte faglige og økonomiske rammer er lagt til et porteføljestyre og Forskningsrådets administrasjon. 

FORREGION – Forskningsbasert innovasjon i regionene 

FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. Målet er omstillingsdyktige regioner, velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse.

FRIPRO – Fri prosjektstøtte

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv.

BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena

BIA er en åpen konkurransearena. Næringslivet tar initiativ til prosjektene, og utgangspunktet er bedriftenes egne strategier og behov. Prosjekter fra ulike områder konkurrerer om å få støtte på grunnlag av forskningskvalitet, innovasjonsgrad og verdiskapingspotensial. Forskningsbasert innovasjon i bedrifter og samarbeid med FoU-miljøer skal gi så stor verdiskaping i norsk næringsliv som mulig. BIA støtter de beste prosjektene uansett bransjetilhørighet, med unntak av de områdene som dekkes av tematisk rettede programmer i Forskningsrådet. 

Eurostars - for små og mellomstore bedrifter 

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prossesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid. Det kan søkes fra alle bransjer, på alle teknologiområder. 

FORNY2020 – Forskningsbasert nyskaping

FORNY er Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlig finansierte forskningsresultater i Norge. FORNY investerer i de kommersielt mest lovende prosjektene på tvers av alle bransjer, og bringer dermed lovende forskningsresultater nærmere eller helt fram til markedet. 

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få prosjektkostnader som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. 

Enova - Finansiering av energi- og klimavennlige løsninger

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å investere i mer energi- og klimavennlige løsninger. Dette omfatter primært å ta i bruk kjente teknologier, men kan også inkludere å prøve ut teknologier og vise at de fungerer under normale driftsforhold.  

GIEK

GIEK stimulerer til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. GIEK utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. GIEKs garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiveres eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere, større og raskere kontrakter.